Lyrics Kizuna Ai - aburahamu no ko

Singer
Song title
aburahamu no ko
Date added
29.09.2022 | 01:20:10
Views 7
0 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Kizuna Ai - aburahamu no ko, and also a translation of a song with a video or clip.

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, Hidarite

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi, hidariashi

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi, hidariashi, atama

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi, hidariashi, atama, oshiri

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi, hidariashi, atama, oshiri, mawatte

Aburahamu ni wa shichi-nin no ko
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Minna nakayoku kurashiteru
Saa o-do-ri-ma-shou
Migite, hidarite, migiashi, hidariashi, atama, oshiri, mawatte, oshimai!
Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши, Хидарияши

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши, Хидарияши, Атама

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши, Хидарияши, Атама, Ошири

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши, Хидарияши, Атама, Ошири, Маватте

Абурахаму ни ва Шичи-нин нет ко
Hitori wa noppo de ato wa chibi
Минна Накайоку Курашитеру
SAA O-DO-RI-MA-SHOU
Мигит, Хидарит, Мигиаши, Хидарияши, Атама, Ошири, Маватте, Ошимай!
Survey: Is the lyrics correct? Yes No