Lyrics Ордо Сахна - Нарындан жазган салам кат

Singer
Song title
Нарындан жазган салам кат
Date added
14.10.2018 | 15:20:03
Views 884
1 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Ордо Сахна - Нарындан жазган салам кат, and also a translation of a song with a video or clip.

Жаш элек шайыр шаттанган,
Алыска сапар аттанган.
Кыймылдап поезд баратса,
Кылгырып көздөн жаш тамган.

Жөнөдүм Нарын калаага,
Ынагым сенсиң садага.
Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп,
Жүзүңдөн жаным садага.

Бир букет гүлдү сунаарда,
Күйүттүү күнгө капталгам.
Саламат баргын агай деп,
Узатып калдың вокзалдан.

Ойлосом болот көңүл шат,
Жолуксак деймин кайра бат.
Театр ачып жатканда,
Нарындан жазган салам кат.
Молодой, веселый и энтузиазм,
Это путешествие.
Если поезд в движении,
Слеза стекает по щекам.

Я взял город Нарын,
Милосердие вы заинтересованы в просмотре.
Vine спелые, ясно,
Присутствие души.

Букет цветов, sunaarda
Kaptalgam бедствия.
Саламат идти неконтролируемый,
Вы сопровождая станцию.

Вы можете думать о эйфории,
Слепой встретиться снова в ближайшее время.
Когда театр,
Привет от Нарына.
Survey: Is the lyrics correct? Yes No