Lyrics Лили Иванова - Утеха

Singer
Song title
Утеха
Date added
26.10.2021 | 12:20:19
Views 49
0 people consider the lyrics to be true
0 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Лили Иванова - Утеха, and also a translation of a song with a video or clip.

Най-после светлина припада.
Най-сетне ражда се денят.
Тук някъде се свършва ада.
И почва път. И почва път!

Ти дълго ще ме придружаваш,
но няма да ме утешиш.
Съмненията утвърждават
това, което разруши.

Ранен и обгорен ще мина
през бездната на твоя зов
да търся пак необходимата,
забравена от мен любов.

Ще ставам синкав като мрака
и ще изтлявам в таен дим -
подобно облак - неочакван,
подобно дъжд - необясним.

Една утеха многогласна
ще нося с мен като вина
и вярното небе понася
една изменчива луна.
На последнем свете слабые.
День лучше родился.
Здесь где-то ада.
И почвенная дорога. И почвенная дорога!

Вы будете сопровождать меня в течение длительного времени,
Но вы не будете утешать меня.
Сомнения утверждают
Что разрушено.

Ранен и сгорел пойдет
через пропасть вашего звонка
Чтобы найти снова необходимым,
Забыл мою любовь.

Я стану голубоватой, как темно
И я дерьмо в секрете дым -
Такое облако - неожиданное,
Подобный дождь - необъяснимый.

Одно утешение мало
Я буду носить со мной как вина
И верное небо терпело
Одна луна луны.
Survey: Is the lyrics correct? Yes No